جدول کاری

eskanmag

آگهی نامه اسکان | نخستین آگهی نامه تخصصی تجهیزات و لوازم ساختمان

شماره مجلهزمان خاتمه کار بازرگانیزمان خاتمه کار آتلیهزمان خاتمه کار توزیع
211396/02/011396/02/1025 اردیبهشت 96
221396/03/011396/03/1025 خرداد 96
231396/04/011396/04/1025 تیر 96
241396/05/011396/05/1025 مرداد 96
251396/06/101396/06/2030 شهریور 96
261396/07/151396/07/2510 آبان 96
271396/08/151396/08/2510 آذر 96
281396/09/151396/09/2510 دی 96
◄291396/10/151396/10/2510بهمن 96
30
(سومین کالانمای سال اسکان)
1396/12/151396/12/2520 فروردین 97

تذکر: امکان هرگونه تغییر در برنامه فوق باتوجه به شرایط وجود دارد
مراتب متعاقبا اصلاح، اعمال و اطلاع رسانی خواهد شد
تذکر مهم: زمان خاتمه کار گروه بازرگانی در هر آگهی نامه، زمان خاتمه کار گروه عکاسی در همان شماره است

اشتراک