جدول کاری

eskanmag

آگهی نامه اسکان | نخستین آگهی نامه تخصصی تجهیزات و لوازم ساختمان

جدول کاری زمانی آگهی نامه اسکان در سال 1397

شماره مجلهزمان خاتمه کار بازرگانیزمان خاتمه کار آتلیهزمان خاتمه کار توزیع
311397/02/011397/02/1530 اردیبهشت 97
321397/03/011397/03/1530 خرداد 97
331397/04/011397/04/1530 تیر 97
341397/05/011397/05/1530 مرداد 97
351397/06/011397/06/1530 شهریور 97
361397/07/011397/07/1530 مهر 97
371397/08/011397/08/1530 آبان 97
381397/09/011397/09/1530 آذر 97
391397/10/011397/10/1530 دی 97
401397/11/011397/11/1530 بهمن 97
41►1397/12/011397/12/1520 فروردین 98

تذکر: امکان هرگونه تغییر در برنامه فوق باتوجه به شرایط وجود دارد
مراتب متعاقبا اصلاح، اعمال و اطلاع رسانی خواهد شد
تذکر مهم: زمان خاتمه کار گروه بازرگانی در هر آگهی نامه، زمان خاتمه کار گروه عکاسی در همان شماره است

اشتراک