تعرفه درج آگهی در آگهی نامه اسکان

تعرفه درج آگهی در آگهی نامه اسکان 1397

تعرفه تبلیغات صفحات عادی در آگهی نامه تخصصی اسکان در سال 1397

سفارش آگهیسایز هر صفحه آگهی (سانتیمتر)قیمت هر صفحه (ریال)
یک صفحه داخلی23x235/500/000

تعرفه تبلیغات صفحات ویژه در آگهی نامه تخصصی اسکان در سال 1397

ردیفنوع آگهیفضای آگهیسایز آگهی (سانتیمتر)مبلغ آگهی (ريال)
1روی جلد3/4 صفحه18x2330/000/000
2لت روی جلد (تا شونده به داخل، بالای شناسنامه آگهی نامه اسکان)2/3 صفحه18x1810/000/000
3لت داخل جلد (باز شونده به بیرون)دو صفحه کنار هم42x2315/000/000
4صفحه سوم (تک صفحه ای روبروی لت تا شونده)تمام صفحه23x236/000/000
5دو صفحه دوم (5و4)دو صفحه روبروی هم46x2314/000/000
6دو صفحه سوم (7و6)دو صفحه روبروی هم46x2313/500/000
7دو صفحه چهارم (9و8)دو صفحه روبروی هم46x2313/000/000
8دو صفحه پنجم (11و10)دو صفحه روبروی هم46x2312/500/000
9دو صفحه ششم (13و12)دو صفحه روبروی هم46x2312/000/000
10دو صفحه هفتم (15و14)دو صفحه روبروی هم46x2311/500/000
11دو صفحه چهارم از آخردو صفحه روبروی هم46x2312/000/000
12دو صفحه سوم از آخردو صفحه روبروی هم46x2313/000/000
13دو صفحه دوم از آخردو صفحه روبروی هم46x2314/000/000
14دو صفحه آخردو صفحه روبروی هم46x2315/000/000
15پشت جلدتمام صفحه23x2325/000/000

تعرفه تبلیغات صفحات خاص در آگهی نامه تخصصی اسکان در سال 1397

ردیفنوع آگهیفضای آگهیسایز آگهی (سانتیمتر) مبلغ آگهی (ریال)
1استاپر (Stoper)دو تمام صفحه پشت و رودو تمام صفحه 23x23 20,000,000
2لت تاشو چهار صفحه ایدو صفحه کنار هم پشت و رو تاشونده43x23 پشت و رو20,000,000
3لت تاشو هشت صفحه ایچهار صفحه کنار هم پش و رو تاشونده69x23 پشت و رو40,000,000
4عطف جلد1/3 صفحه7 سانتیمتر3,000,000