بیست و یکمین نمایشگاه یین المللی صنعت ساختمان (22 الی 25 شهریور 1400)

بیست و یکمین نمایشگاه یین المللی صنعت ساختمان

زمان  : (22 الی 25 شهریور 1400)

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایی از روز اول بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
نمایی از روز دوم بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
نمایی از روز بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران