هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (مرداد 1396)

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

زمان  : 21 تا 24 مرداد ماه 1396

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایی از روز اول هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
نمایی از روز دوم هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
نمایی از روز سوم هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
error: Content is protected !!