تعرفه تبلیغات در شبکه های اجتماعی

شبکه اجتماعیبه مدت یک روز
(پست آخر)
به مدت سه روز در هفته
(روزهای زوج یا فرد)
به مدت چهار روز در ماه
(روزهای پنجشنبه)
تلگرام50،000 تومان140،000 تومان190،000 تومان
اینستاگرام40،000 تومان120،000 تومان150،000 تومان
تلگرام و اینستاگرام60،000 تومان180،000 تومان230،000 تومان