دریافت، بسته بندی و ارسال پستی آگهی نامه شماره 18اسکان