دریافت، بسته بندی و ارسال پستی آگهی نامه شماره 20 اسکان