دریافت، بسته بندی و ارسال پستی آگهی نامه شماره 24 اسکان