بررسي روند فروش واحدهاي مسكوني بر اساس قيمت و متراژ نشان مي‌دهد واحدهاي ۱۳۰ تا ۲۲۰ ميليون تومان و آپارتمانهاي ۵۰ تا ۷۰ متر بيشترين مشتري را در زمستان سال قبل داشته‌اند. خانه‌ها

در زمستان ۱۳۹۵ بيشترين تعداد معاملات واحدهاي مسكوني در بازه‌هاي قيمتي (۲۲۰-۱۳۰) و (۳۱۰-۲۲۰) ميليون تومان به ترتيب با سهم ۲۲.۶ و ۱۷.۲ درصدي انجام شده و به تدريج با افزايش بازه‌هاي قيمتي تعداد معاملات كاهش مي‌يابد. ضمنا مقايسه تعداد معاملات انجام شده در فصل زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، حاكي از كاهش ۵۸.۶ درصدي تعداد معاملات با ارزش كمتر از ۲۲۰ ميليون تومان بوده است؛

در حالي كه در ساير بازه‌ها در مجموع تعداد معاملات ۱۳۱ درصد و به طور متوسط در حدود ۲۲ درصد افزايش داشته است. همچنين توزيع واحدهاي مسكوني برحسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد كه بيشترين تعداد معاملات در واحدهاي مسكوني در بازه مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از اين بازه، با افزايش متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده كاهش يافته است.

در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهاي با مساحت كمتر از ۹۰ متر مربع تعداد معاملات ۳۳.۷ درصد كاهش يافته ليكن در بازه‌هاي بالاي ۹۰ متر مربع معاملات افزايش ۸۱.۹ درصدي داشته‌اند و بيشترين ميزان افزايش نيز در بازه با مساحت ۱۵۰ تا ۱۷۰ متر مربع (با رشد ۲۲.۴ درصد) روي داده است.
منبع : ایسنا

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 19 + 17 =

error: Content is protected !!
تماس